اسپارتاک سالانه 3 میلیون یورو به تدسکو پرداخت خواهد کرد