توتبریدزه را یک مربی سمی می نامند، اما چرا کسی والدین اسکیت بازها و ISU را سرزنش نمی کند؟