همسر سابق تیموشچوک: "به دلیل تولیا، دختران ما می توانستند به مدرسه ای برای کودکان مبتلا به سندرم داون فرستاده شوند"