KHL

هاکی

دعوا در هاکی اتفاق می افتد. چرا قضات اجازه دعوا را می دهند؟

NHL

حذف، مشاهده ویدیو و سه نوع سایت. همه چیز در مورد قوانین بازی هاکی