قربان بردیف

روسیه

عضوگروه. آیا درست است که در روبین همه چیز توسط راهزن دهه 90 تصمیم می گیرد؟

روسیه

بردیف ممکن است در زمستان سوچی را رهبری کند