گرمای میامی

بسکتبال

او هنگام امضای قرارداد ۱۲۰ میلیون دلار به همسرش خیانت کرد.