شاراپووا در بین ورزشکاران روسی بیشترین درآمد را کسب کرد