مازپین گفت که کدام یک از خلبانان پس از طرد شدن از فرمول 1 از او حمایت کردند