چریشف اولین شکست فصل را برای اتلتیک به ارمغان آورد، صفر در دربی مادریلنو. نتایج دور هفتم نمونه