شنا کردن

دیگر

شنا برای یک میلیون: انگیزه ای برای برنده شدن در فینال جام شنای روسیه در کازان

دختر هفته

شناگران استرالیایی در مسابقات جهانی دست به یک کار باورنکردنی زدند: رکورد جهانی را ثبت کردند و دنیا را شوکه کردند!

دیگر

سریعتر از باد: ده رکورد جهانی سرعت