5 قهرمان اروپایی برتر با دستاوردهای بزرگ برای باشگاه های خود