تیم ملی اوکراین

فوتبال

الکساندر پیخالنوک جایگزین ویکتور تسیگانکوف در تیم ملی خواهد شد

فوتبال

اولین بازی های سرگئی ربروف به عنوان سرمربی تیم ملی اوکراین