سوشی

KHL

اچ سی سوچی توانست دو بار تیم اژدر را شکست دهد و در رده نهم غرب قرار گیرد

روسیه

بردیف ممکن است در زمستان سوچی را رهبری کند