تونی فرگوسن

بوکس / MMA

خبیب مقابل تونی فرگوسن سوال: چرا جنگ ها شکست؟

بوکس / MMA

خبیب نورماگومدوف مسلط ترین مبارز تاریخ هنرهای رزمی مختلط است