ایواندر هالیفیلد، بوکسور افسانه ای، پیش بینی های خود را به اشتراک گذاشت