استانیسلاو چرچسف

سریع

آرتم ژیوبا از هواداران تیم ملی روسیه انتقاد کرد

روسیه

واسیلی اوتکین پیشنهاد کرد چرچسف را زندانی کند

روسیه

دزیوبا خدا نیست. وقت آن است که دیگر برای او دعا نکنیم